Code van Farmaceutische plichtenleer

De essentiële regels van het beroep en de algemene plichten van de apotheker
naar wetgeving

Artikel 1
De uitoefening van de Artsenijbereidkunde beantwoordt aan een opdracht van volksgezondheid en vervult een sociale en humanitaire rol: het behoud of het herstel van de gezondheid van de patiënten.

De apotheker staat ten dienste van de volksgezondheid. Hij voert zijn beroepsactiviteit uit in het belang van de gezondheid van de patiënt. Gedurende heel zijn loopbaan moet hij met bekwaamheid en toewijding zijn taak uitoefenen.


Artikel 2
Hij leeft de wettelijke voorschriften en reglementeringen na die de uitoefening van de Artsenijbereidkunde regelen.


Artikel 3
Hij handelt steeds in een geest van loyaliteit, collegialiteit en confraterniteit.


Artikel 4
Hij ontplooit zijn beroepsactiviteiten in overeenstemming met de structuren inzake gezondheidszorg.


Artikel 5
Hij respecteert de principes van waardigheid, moraliteit, eer, discretie, eerlijkheid en toewijding in zijn beroepsuitoefening.

Zelfs buiten het kader van de uitoefening van zijn beroep, vermijdt hij alle handelingen of gedragingen, die hieraan afbreuk doen, zoniet kan de patiënt het vertrouwen verliezen dat hij in het beroep in het algemeen, alsook in de apotheker in het bijzonder, mag stellen.


Artikel 6
Hij verstrekt enkel farmaceutische zorgen en producten van hoge kwaliteit.


Artikel 7
Het is zijn plicht om zijn deskundigheid op peil te houden en zijn wetenschappelijke kennis steeds actueel te houden.


Artikel 8
Hij schenkt bijzondere aandacht aan het onthaal in de apotheek. Hij is luisterbereid en verleent advies aan de patiënt.


Artikel 9
De door de apotheker verstrekte informatie moet steeds waarheidsgetrouw, objectief, verifieerbaar en begrijpelijk zijn voor de patiënt.


Artikel 10
Hij is gebonden door het beroepsgeheim. Hij garandeert de vertrouwelijkheid en de bescherming van het privéleven van de patiënt.


Artikel 11
Hij waakt over het respecteren van de vrije keuze van apotheek door de patiënt.


Artikel 12
Hij zorgt voor de continuïteit in de zorgverlening.


Artikel 13
Hij neemt collegiaal deel aan de wachtdienst.


Artikel 14
Hij behoudt zijn onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep: hij is verantwoordelijk voor alle handelingen die door hemzelf of onder zijn gezag worden verricht.


Artikel 15
Hij oefent in de eerste plaats een gezondheidszorgberoep uit, waardoor zijn activiteit niet verward mag worden met de uitbating van een handelszaak.

In het belang van de volksgezondheid en om het vertrouwen van de patiënt niet te schaden, vermijdt hij in zijn beroepsactiviteit elke commerciële overdrijving.


Artikel 16
Hij verleent zoveel mogelijk zijn medewerking aan activiteiten die de volksgezondheid en in het bijzonder de Artsenijbereidkunde dienen.


Wetgeving:
Giflijsten 2012
KB - 21 januari 2009
Bijlage 1 - GGOFP
Bijlage 2 - Lijst van verplichte geneesmiddelen
Bijlage 3 - lijst van verplichte materialen
Bijlage 4 - formulier Uitgestelde aflevering
Bijlage 5 - formulier BVAC
over TMF
TMF 2de editie 2010
controle voedingssupplementen
verplichte bijscholing
raadplegen erkenningsnummers Riziv (namen kunnen fout gespeld zijn)
Ziekenfondslijst van de homeopathische geneesmiddelen
artsenverklaring
jodiumtabletten


   top
home
wachtdienst
ApoTech
FAGG
@
®
©
verklaringen
verklaringen